Illinois set to become next US state to commit to more renewable energy

Illinois
Illinois could become the next US state to commit to having a 100% green energy mix. Credit: Randy von Linski