Fort Gordon Solar Plant, Georgia

The Fort Gordon solar photovoltaic plant was built by Georgia Power. Image courtesy of Georgia Power.