Jiangsu Xiangshui Offshore Wind Farm

Jiangsu Xiangshui offshore wind farm will include 37 sets of 4MW and 18 sets of 3MW wind turbines. Image courtesy of ABB.