Nizhne-Bureyskaya Hydro Power Plant (HPP), Amur Oblast

The Russian president inspected the construction works of Nizhne-Bureyskaya HPP in May 2014. Image: courtesy of http://en.kremlin.ru/