Surgutskaya GRES-2 Power Plant Expansion

Control panel room at the Surgutskaya GRES-2 Power Plant. Image courtesy E.ON.