Surgutskaya GRES-2 Power Plant Expansion

A view of the Surgutskaya GRES-2 plant during winter days. Image courtesy of E.ON.